pl en

Kancelaria notarialna w Krakowie - informacje dla Klientów

line

Szanowni Państwo!
Dla ułatwienia i przyspieszenia czynności związanych z przygotowaniem aktu notarialnego, podajemy jakie dokumenty należy dostarczyć do Kancelarii przed zawarciem umowy. Uprzejmie informujemy, iż w zależności od stanu faktycznego sprawy, nie można wykluczyć konieczności dostarczenia także innych, niewymienionych poniżej dokumentów.

Akty notarialne – wymagane dokumenty:

1. Przy umowach dotyczących zbycia (tj. między innymi sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności) lokali stanowiących odrębną własność:

 1. podstawa nabycia, czyli np. akt notarialny lub postanowienie Sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku,
 2. aktualny odpis z księgi wieczystej,

2. Przy umowach dotyczących zbycia (tj. między innymi sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności) spółdzielczych własnościowych praw do lokali:

 1. podstawa nabycia, czyli np. akt notarialny lub postanowienie Sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku,
 2. aktualne zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej, z którego wynikać będzie m.in. że zbywca posiada spółdzielcze własnościowe prawo będące przedmiotem umowy,
 3. aktualny odpis z księgi wieczystej, jeśli została założona

3. Przy umowach dotyczących zbycia (między innymi sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności) działek gruntu, zarówno zabudowanych, jak i niezabudowanych:

 1. podstawa nabycia, czyli np. akt notarialny lub postanowienie Sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku,
 2. aktualny odpis z księgi wieczystej,
 3. zaświadczenie z właściwego Urzędu Gminy na terenie której położona jest przedmiotowa działka gruntu, z którego wynikać będzie przeznaczenie działki gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ewentualnie świadczące o braku takiego planu,
 4. wypis z rejestru gruntów z kartoteką budynków w przypadku działki zabudowanej, a jeśli przedmiotem umowy jest jedna z kilku działek gruntu znajdujących się w księdze wieczystej, również wyrys z mapy ewidencyjnej, z klauzulą, że dokument ten przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.

ZAWSZE w przypadkach opisanych w punktach 1, 2, 3, jeśli ktoś nabył nieruchomość lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w drodze dziedziczenia, darowizny od 1 stycznia 2007 roku, zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności) przedłożyć należy również zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, z którego wynikać będzie, że obowiązek podatkowy został uregulowany w zakresie podatku od spadków i darowizn.

4. Przy ustanowieniu odrębnej własności lokalu:

 1. zaświadczenie o samodzielności lokalu,
 2. inwentaryzacja (rzut kondygnacji),
 3. odpis z księgi wieczystej,
 4. wypis z rejestru gruntów.

5. Przy poświadczeniu dziedziczenia:

 1. odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 2. PESEL spadkodawcy,
 3. testament, w przypadku jego sporządzenia przez spadkodawcę,
 4. skrócone odpisy aktów stanu cywilnego wykazujące pokrewieństwo spadkobierców po spadkodawcy,
 5. protokół z przyjęcia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, w przypadku złożenia takich oświadczeń.

6. Przy ustanowieniu hipoteki:

 1. oświadczenia banku w trybie art. 95 Prawa Bankowego.

7. Przy protokołach spółek:

 1. odpis aktualny z KRS,
 2. umowa lub statut spółki.

8. Przy umowach majątkowych małżeńskich:

 1. odpis skrócony aktu małżeństwa.

Oprócz wskazanych powyżej dokumentów należy również dostarczyć dane stron: imiona i nazwiska, imiona rodziców, pesel, adres zamieszkania, dane dowodu tożsamości oraz numer NIP. Prosimy również o uprzedzenie o okoliczności, że strona będzie działała przez pełnomocnika. Należy wtedy dostarczyć oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego.

line back
.

Masz pytania?!

Napisz do nas

contact contact icon
contact button
Telefon Zadzwoń do nas

(12) 634 23 84

Dokumenty do pobrania Dokumenty

Do pobrania

Jesteśmy na Google+
Google+