• notariusz

  Anna Karczewska

  Kancelaria Notarialna

  slide3
 • notariusz

  Anna Karczewska

  Kancelaria Notarialna

  slide1
 • notariusz

  Anna Karczewska

  Kancelaria Notarialna

  slide2

Akty notarialne i poświadczenia

Akty notarialne sporządzamy, jeżeli wymagają tego przepisy prawne lub taka jest wola stron, szczególności przy umowach sprzedaży, umowach darowizn, umowach spółek, umowach zamiany, aktów ustanowienia służebności czy hipoteki, testamentach, umowach działu spadku czy umowach o podział majątku wspólnego. Notariusz sporządza również poświadczenia np. poświadczenie własnoręczności podpisu. Innym przykładowe jest poświadczenie zgodności kopii z oryginałem dokumentu lub poświadczenie pozostawania przy życiu.

Akt poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest czynnością notarialną, której może dokonać tylko notariusz. Czynność ta obejmuje spisanie przez notariusza protokołu dziedziczenia oraz sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia. Obecni muszą być wszyscy spadkobiercy. Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony, poświadczenie nie może zostać sporządzone, a sprawa trafi do sądu. Wszelakie informacje związane z uzyskaniem poświadczenia dziedziczenia można uzyskać u notariusza.

Odpisy aktów notarialnych Kraków

Oryginały aktów notarialnych nie mogą zostać wydane poza miejscem ich przechowywania tj. kancelarię notarialną. Z kolei stronom oraz osobom upoważnionym można wydać wypisy/odpisy aktów notarialnych, które mają moc prawną oryginału, na wypisie znajduje się pieczęć i podpis notariusza. Strona dokonująca czynności prawnej u notariusza dostaje wypis/odpis aktu notarialnego dla siebie za opłatą. W przypadku, gdy wypis/odpis aktu notarialnego ulegnie zniszczeniu lub zaginięciu, w każdej chwili można zgłosić się do notariusza po jego ponowny wypis/odpis. W tym celu należy przyjść do kancelarii, w której akt został sporządzony i poprosić o wydanie takiego dokumentu.

Testament u notariusza

W testamencie spadkobierca wskazuje osoby, które mają odziedziczyć majątek spadkowy po jego śmierci. Testament skutkuje dopiero z chwilą śmierci testatora. Spadkodawca może sporządzić swój testament przed notariuszem. Tak sporządzony testament ma charakter dokumentu urzędowego. Wymogi sporządzenia testamentu określa Prawo o notariacie. Zgodnie z prawem testament musi zostać odczytany i podpisany w obecności notariusza. Testament powinien być zrozumiały i przejrzysty. Notariusz ma obowiązek udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej. Przykładowo, powinien wytłumaczyć testatorowi treść przepisów, znaczenie używanych pojęć

Nasze usługi

Do zakresu usług świadczonych przez Kancelarię Notarialną Anny Karczewskiej z Krakowa należy:

 • Sporządzanie aktów  notarialnych takich jak:
 • umowy sprzedaży
 • umowy darowizny
 • umowy przedwstępne
 • umowy dożywocia
 • umowy zamiany
 • umowy zniesienia współwłasności
 • umowy o dział spadku
 • umowy ustanowienia służebności osobistych i gruntowych
 • umowy deweloperskie
 • umowy warunkowe oraz przenoszące własność nieruchomości
 • umowy majątkowe małżeńskie
 • umowy o podział majątku
 • umowy spółki
 • protokoły
 • testamenty
 • pełnomocnictwa
 • akty poddania się egzekucji.
 • Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia, w tym też projektów aktów poświadczenia dziedziczenia:
 • Poświadczenia;
 • Doręczanie oświadczeń;
 • Spisywanie protokołów;
 • Sporządzanie protestów weksli i czeków;
 • Przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
 • Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów;
 • Sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • Sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.
 • Każda czynność notarialna jest wykonywana przez nas zgodnie z wymogami przepisów prawa i etyki zawodowej notariusza.

POZOSTAŁE USŁUGI

maska

Akty notarialne i poświadczenia

Sporządzamy akty notarialne, w tym między innymi umowy sprzedaży, darowizny, umowy przedwstępne. Tworzymy również testamenty, umowy o podział majątku wspólnego, poświadczenia.

maska

Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia mające skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

maska

Doręczenia oświadczenia

Na żądanie strony doręczamy na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.

maska

Spisywanie protokołów

Spisujemy protokoły w formie aktu notarialnego walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

maska

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Sporządzamy protesty weksli i czeków. Protest weksla jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego.

maska

Inne czynności notarialne

Notariusz ze sporządzonych aktów notarialnych wydaje stronom wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis to powtórzenie oryginału, lecz bez podpisów stron.

Z PRZYJEMNOŚCIĄ PROWADZIMY CZYNNOŚCI NOTARIALNE

linia

Masz pytania, chcesz uzyskać pomoc, poradę a może zamówić jedną z usług?
Kliknij w przycisk obok i napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

 

"W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej."