• notariusz

  Anna Karczewska

  Kancelaria Notarialna

  slide3
 • notariusz

  Anna Karczewska

  Kancelaria Notarialna

  slide1
 • notariusz

  Anna Karczewska

  Kancelaria Notarialna

  slide2

 

Akty poświadczenia dziedziczenia

 

Notariusz sporządza, na zgodne żądanie stron, akt poświadczenia dziedziczenia mający taką samą moc prawną, jak prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku. Przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzany jest protokół dziedziczenia, zawierający zgodne oświadczenia wszystkich spadkobierców, zarówno ustawowych jak i testamentowych. Akt poświadczenia dziedziczenia jest rejestrowany w Rejestrze Spadkowym PL.

Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia jest niemożliwe w przypadku gdy:

 • spadek został otwarty przed dniem 1 lipca 1984 r. (otwarcie następuje z chwilą śmierci spadkodawcy);
 • dziedziczenie na podstawie testamentów szczególnych (ustnego, sporządzonego podczas podróży polskim statkiem morskim lub powietrznym, wojskowego);
 • notariusz ma wątpliwości co do osoby spadkobiercy i wysokości udziałów w spadku, a w przypadku gdy spadkodawca uczynił zapis windykacyjny, co do osoby, na której rzecz spadkodawca uczynił zapis windykacyjny i przedmiotu zapisu lub powstał spór w tym zakresie;
 • wniosek o stwierdzenie nabycia spadku składa osoba nie będąca spadkobiercą, mająca w tym interes;
 • w stosunku do spadku został już uprzednio sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia lub wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku;
 • w toku sporządzania protokołu dziedziczenia ujawnią się okoliczności wskazujące, że przy jego sporządzeniu nie były obecne wszystkie osoby, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi, lub też osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne, albo istnieją lub istniały testamenty, które nie zostały otwarte lub ogłoszone;
 • wskutek braku małżonka spadkodawcy i krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy spadek przypada, jako spadkobiercy ustawowemu, gminie albo Skarbowi Państwa;
 • spadkodawca w chwili śmierci był cudzoziemcem lub, nie posiadając żadnego obywatelstwa, nie zamieszkiwał w Rzeczypospolitej Polskiej albo w skład spadku wchodzą prawa rzeczowe lub posiadanie nieruchomości położonej za granicą.

Notarialne poświadczenie dziedziczenia można przeprowadzić u dowolnie wybranego notariusza po przedłożeniu odpowiednich dokumentów

Dokumenty niezbędne do sporządzenia notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia:

 • odpis aktu zgonu spadkodawcy;
 • odpisy aktów stanu cywilnego osób powołanych do spadku z ustawy;
 • testament spadkodawcy, jeśli został sporządzony;
 • numer PESEL spadkodawcy z anulowanego dowodu osobistego lub wpisanego na akcie zgonu przez pracownika Urzędu Stanu Cywilnego lub wynikającego z zaświadczenia wydanego w Urzędzie Gminy ostatniego miejsca zameldowania spadkodawcy.

Protokół dziedziczenia zawiera, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia wszystkich osób, które stawiły się u notariusza jako wchodzący w rachubę spadkobiercy ustawowi i testamentowi.

POZOSTAŁE USŁUGI

maska

Akty notarialne i poświadczenia

Sporządzamy akty notarialne, w tym między innymi umowy sprzedaży, darowizny, umowy przedwstępne. Tworzymy również testamenty, umowy o podział majątku wspólnego, poświadczenia.

maska

Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia mające skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

maska

Doręczenia oświadczenia

Na żądanie strony doręczamy na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.

maska

Spisywanie protokołów

Spisujemy protokoły w formie aktu notarialnego walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

maska

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Sporządzamy protesty weksli i czeków. Protest weksla jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego.

maska

Inne czynności notarialne

Notariusz ze sporządzonych aktów notarialnych wydaje stronom wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis to powtórzenie oryginału, lecz bez podpisów stron.

Z PRZYJEMNOŚCIĄ PROWADZIMY CZYNNOŚCI NOTARIALNE

linia

Masz pytania, chcesz uzyskać pomoc, poradę a może zamówić jedną z usług?
Kliknij w przycisk obok i napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

 

"W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej."