• notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide3
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide1
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide2
akt notarialny

Akt notarialny. Różnica między oryginałem a wypisem

Do sporządzenia aktów notarialny uprawniony jest jedynie notariusz oraz polski konsul pod warunkiem uzyskania od Ministra Sprawiedliwości pisemnego upoważnienia wydawanego na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych. Akt notarialny powinien być sporządzony w języku polskim i musi zawierać: dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu, a w razie potrzeby lub na żądanie strony - godzinę i minutę rozpoczęcia i podpisania aktu; miejsce sporządzenia aktu; imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporządziła osoba wyznaczona do zastępstwa notariusza lub upoważniona do dokonywania czynności notarialnych - nadto imię i nazwisko tej osoby; imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę i siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie, imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli lub pełnomocników, a także innych osób obecnych przy sporządzaniu aktu; jeżeli obejmuje nabycie nieruchomości przez cudzoziemca lub objęcie lub nabycie przez niego udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku osoby fizycznej - informację o jej obywatelstwie, a w przypadku podmiotu z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - określenie lub oświadczenie, czy podmiot ten jest cudzoziemcem w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wraz z uzasadnieniem; oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie dokumenty; stwierdzenie, na żądanie stron, faktów i istotnych okoliczności, które zaszły przy spisywaniu aktu; stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany; podpisy biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy sporządzaniu aktu; podpis notariusza.

Czym jest oryginał, a czym wypis aktu notarialnego

Oryginał aktu notarialnego jest tylko jeden. To na nim, po odczytaniu aktu uczestnicy czynności notarialnej oraz notariusz składają swoje podpisy. Oryginał zostaje w Kancelarii Notarialnej notariusza. W archiwum Kancelarii pozostaje on przez 10 lat, po upływie tego okresu zostaje przekazany do właściwego Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego.

Wypisy aktu notarialnego wydaje się stronom aktu lub osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu, a także ich następcom prawnym. Za zgodą stron lub na podstawie prawomocnego postanowienia sądu okręgowego, w którego okręgu znajduje się kancelaria notariusza, wypis aktu notarialnego może być wydany także innym osobom. Sąd orzeka w tym przedmiocie w trybie postępowania nieprocesowego, po wysłuchaniu stron aktu notarialnego, jeżeli stawią się na wezwanie. Postanowienie sądu okręgowego nie podlega zaskarżeniu.

W nagłówku wypisu aktu zaznacza się, że wydany dokument jest wypisem. Wypis powinien być dosłownym powtórzeniem oryginału. Na końcu wypisu zaznacza się, komu i kiedy wypis wydano. Wypis podpisuje notariusz i opatruje pieczęcią. Wypis mający więcej niż jeden arkusz powinien być ponumerowany, połączony, parafowany i spojony pieczęcią.

Czemu numery na pierwszej i ostatniej stronie wypisu są różne?

Numer na pierwszej stronie w lewym górnym rogu wypisu wskazuje pod jakim numerem został zarejestrowany oryginał aktu notarialnego w Repertorium A. Nazywa się go numerem aktu. Natomiast cyfry w klauzuli umieszonej na ostatniej stronie, wskazują pod jakim numerem został zarejestrowany wypis aktu notarialnego. Takie zapisy są konieczne, ponieważ sporządzenie wypisu aktu notarialnego jest odrębną czynnością notarialną, którą również należy zarejestrować. Zatem każdy wypis aktu notarialnego ma swój indywidualny numer.

-

POZOSTAŁE USŁUGI

maska
-

Akty notarialne i poświadczenia

Sporządzamy akty notarialne, w tym między innymi umowy sprzedaży, darowizny, umowy przedwstępne. Tworzymy również testamenty, umowy o podział majątku wspólnego, poświadczenia.

maska
-

Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia mające skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

maska
-

Doręczenia oświadczenia

Na żądanie strony doręczamy na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.

maska
-

Spisywanie protokołów

Spisujemy protokoły w formie aktu notarialnego walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

maska
-

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Sporządzamy protesty weksli i czeków. Protest weksla jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego.

maska
-

Inne czynności notarialne

Notariusz ze sporządzonych aktów notarialnych wydaje stronom wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis to powtórzenie oryginału, lecz bez podpisów stron.

-

Z PRZYJEMNOŚCIĄ PROWADZIMY CZYNNOŚCI NOTARIALNE

linia

Masz pytania, chcesz uzyskać pomoc, poradę a może zamówić jedną z usług?
Kliknij w przycisk obok i napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

 

"W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej."