• notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide3
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide1
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide2

 

Sporządzanie protestów weksli i czeków

 

Weksel to rodzaj papieru wartościowego imiennego lub na zlecenie, w którym wystawca weksla zobowiązuje się bezwarunkowo, że dokona na rzecz odbiorcy weksla zapłaty określonej sumy pieniężnej lub sam przyrzeka, że zapłaci sumę wekslową odbiorcy weksla. 

Protest weksla: sporządzany jest przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego. Powodem sporządzenia protestu weksla może być nieprzyjęcie weksla lub odmowa zapłaty weksla.

Z czego składa się protest weksla?

 • nazwisko osoby, która żąda protestu i dane osoby, przeciw której protest ma być dokonany;
 • stwierdzenie, że osoba, przeciw której protest ma być dokonany nie uczyniła zadość wezwaniu, skierowanemu do niej, a nadto oświadczenie, złożone przez tę osobę, albo stwierdzenie, że jej nie zastano albo, że nie można było odnaleźć lokalu jej przedsiębiorstwa lub mieszkania;
 • oznaczenie miejsca i dnia, w których wezwania dokonano lub bez skutku starano się go dokonać;
 • oznaczenie, ile egzemplarzy wekslu przedstawiono i jakie;
 • podpis osoby sporządzającej protest, pieczęć urzędową i numer protestu.

Protest weksla sporządzany jest na odwrotnej stronie weksla lub na oddzielnej karcie połączonej z wekslem.

Wyrażenie woli zapłaty,

Jeżeli dłużnik, przeciwko któremu ma być skierowany protest weksla zechce uiścić zapłatę, notariusz zobowiązany jest do odbioru zapłaty i wystawienia pokwitowania.

Czek to papier wartościowy, rodzaj przekazu pieniężnego. Czek jest dokumentem ściśle sformalizowanym, kreującym zobowiązanie pieniężne wystawcy oraz innych podpisanych na nim osób.

Czeki pełnią funkcję płatniczą i są zawsze płatne za okazaniem, w ciągu 10 dni od ich wystawienia.

Co powinien zawierać czek?

Zgodnie z przepisami prawa czekowego (art. 29), czek jako dokument powinien zawierać:

 • nazwę ''czek'',
 • polecenie bezwarunkowe zapłacenia określonej sumy pieniędzy,
 • oznaczenie trasata (banku),
 • podpis wystawcy,
 • oznaczenie miejsca płatności,
 • oznaczenie daty i miejsca wystawienia.
-

POZOSTAŁE USŁUGI

maska
-

Akty notarialne i poświadczenia

Sporządzamy akty notarialne, w tym między innymi umowy sprzedaży, darowizny, umowy przedwstępne. Tworzymy również testamenty, umowy o podział majątku wspólnego, poświadczenia.

maska
-

Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia mające skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

maska
-

Doręczenia oświadczenia

Na żądanie strony doręczamy na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.

maska
-

Spisywanie protokołów

Spisujemy protokoły w formie aktu notarialnego walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

maska
-

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Sporządzamy protesty weksli i czeków. Protest weksla jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego.

maska
-

Inne czynności notarialne

Notariusz ze sporządzonych aktów notarialnych wydaje stronom wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis to powtórzenie oryginału, lecz bez podpisów stron.

-

Z PRZYJEMNOŚCIĄ PROWADZIMY CZYNNOŚCI NOTARIALNE

linia

Masz pytania, chcesz uzyskać pomoc, poradę a może zamówić jedną z usług?
Kliknij w przycisk obok i napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

 

"W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej."