• notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide3
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide1
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide2

 Sporządzanie protestów weksli i czeków Kraków

Weksel to rodzaj papieru wartościowego imiennego lub na zlecenie, w którym wystawca weksla zobowiązuje się bezwarunkowo, że dokona na rzecz odbiorcy weksla zapłaty określonej sumy pieniężnej lub sam przyrzeka, że zapłaci sumę wekslową odbiorcy weksla. Weksel in blanco to weksel, który nie posiada niektórych cech wymaganych przez prawo wekslowe. Wykorzystywany jest przeważnie przy zaciąganiu kredytów i pożyczek. Protest weksla sporządzany jest przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego. Powodem sporządzenia protestu weksla może być nieprzyjęcie weksla lub odmowa zapłaty weksla. Zajmujemy się sporządzaniem protestów weksli i czeków w Krakowie.

Z czego składa się protest weksla?

Protest weksla zawiera:

 • nazwisko osoby, która żąda protestu i dane osoby, przeciw której protest ma być dokonany;
 • stwierdzenie, że osoba, przeciw której protest ma być dokonany, nie uczyniła zadość wezwaniu skierowanemu do niej, a nadto oświadczenie, złożone przez tę osobę, albo stwierdzenie, że jej nie zastano albo, że nie można było odnaleźć lokalu jej przedsiębiorstwa lub mieszkania;
 • oznaczenie miejsca i dnia, w których wezwania dokonano lub bez skutku starano się go dokonać;
 • oznaczenie, ile egzemplarzy wekslu przedstawiono i jakie;
 • podpis osoby sporządzającej protest, pieczęć urzędową i numer protestu.

Protest weksla sporządzany jest na odwrotnej stronie weksla lub na oddzielnej karcie połączonej z wekslem. Posiadacz wekslu oddawanego do protestu bezpośrednio płaci za wykonanie tej czynności przez notariusza, a należności tej może dochodzić od dłużnika. Protestu czeku należy dokonać przed upływem ważności czeku lub najpóźniej w pierwszy dzień powszedni od upływu ważności czeku. Protest należy napisać na odwrotnej stronie czeku albo na osobnej karcie, połączonej z czekiem.

Wyrażenie woli zapłaty

Jeżeli dłużnik, przeciwko któremu ma być skierowany protest weksla, zechce uiścić zapłatę, notariusz zobowiązany jest do odbioru zapłaty i wystawienia pokwitowania. Czek to papier wartościowy, rodzaj przekazu pieniężnego. Czek jest dokumentem ściśle sformalizowanym, kreującym zobowiązanie pieniężne wystawcy oraz innych podpisanych na nim osób. Czeki pełnią funkcję płatniczą i są zawsze płatne za okazaniem w ciągu 10 dni od ich wystawienia.

Co powinien zawierać czek?

Zgodnie z przepisami prawa czekowego (art. 29), czek jako dokument powinien zawierać:

 • nazwę „czek”,
 • polecenie bezwarunkowe zapłacenia określonej sumy pieniędzy,
 • oznaczenie trasata (banku),
 • podpis wystawcy,
 • oznaczenie miejsca płatności,
 • oznaczenie daty i miejsca wystawienia.

W ramach naszych usług zajmujemy się także sporządzaniem testamentów notarialnych w Krakowie. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące oferty, zachęcamy do kontaktu z kancelarią.

-

POZOSTAŁE USŁUGI

maska
-

Akty notarialne i poświadczenia

Sporządzamy akty notarialne, w tym między innymi umowy sprzedaży, darowizny, umowy przedwstępne. Tworzymy również testamenty, umowy o podział majątku wspólnego, poświadczenia.

maska
-

Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia mające skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

maska
-

Doręczenia oświadczenia

Na żądanie strony doręczamy na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.

maska
-

Spisywanie protokołów

Spisujemy protokoły w formie aktu notarialnego walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

maska
-

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Sporządzamy protesty weksli i czeków. Protest weksla jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego.

maska
-

Inne czynności notarialne

Notariusz ze sporządzonych aktów notarialnych wydaje stronom wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis to powtórzenie oryginału, lecz bez podpisów stron.

-

Z PRZYJEMNOŚCIĄ PROWADZIMY CZYNNOŚCI NOTARIALNE

linia

Masz pytania, chcesz uzyskać pomoc, poradę a może zamówić jedną z usług?
Kliknij w przycisk obok i napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

 

"W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej."