• notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide2 oferta
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide1 oferta
 • notariusz

  Notariusze S.C. Anna Karczewska, Julia Tokarska - Mazanek

  Kancelaria Notarialna

  slide3 oferta

 

Informacje dla Klientów kancelarii notarialnej Kraków

 


Dla ułatwienia i przyspieszenia czynności związanych z przygotowaniem aktu notarialnego podajemy jakie dokumenty należy dostarczyć do naszej kancelarii przed zawarciem umowy. Uprzejmie informujemy, iż w zależności od stanu faktycznego sprawy, nie można wykluczyć konieczności dostarczenia także innych, niewymienionych poniżej dokumentów.

Wymagane dokumenty

Przy umowach dotyczących zbycia (tj. między innymi sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności) lokali stanowiących odrębną własność:

 • podstawa nabycia, czyli np. akt notarialny lub postanowienie Sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku, APD,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • zaświadczenie o tym, iż w lokalu nikt nie jest zameldowany na pobyt stały lub czasowy,
 • zaświadczenie z administracji o braku zaległości związanych z lokalem.

Przy umowach dotyczących zbycia (tj. między innymi sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności) spółdzielczych własnościowych praw do lokali:

 • podstawa nabycia, czyli np. akt notarialny lub postanowienie Sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku, APD,
 • aktualne zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej, z którego wynikać będzie m.in. że zbywca posiada spółdzielcze własnościowe prawo będące przedmiotem umowy,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej, jeżeli została założona,
 • zaświadczenie o tym, iż w lokalu nikt nie jest zameldowany na pobyt stały lub czasowy,
 • zaświadczenie z administracji o braku zaległości związanych z lokalem.

Przy umowach dotyczących zbycia (między innymi sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności) działek gruntu, zarówno zabudowanych, jak i niezabudowanych:

 • podstawa nabycia, czyli np. akt notarialny lub postanowienie Sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów z kartoteką budynków w przypadku działki zabudowanej, a jeśli przedmiotem umowy jest jedna z kilku działek gruntu znajdujących się w księdze wieczystej, również wyrys z mapy ewidencyjnej, z klauzulą, że dokument ten przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej dla działek sprzedawanych działki/ek zawierający klauzulę, że dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej, / jeżeli coś odłączamy z KW, jeżeli nie to wystarczy odbitka z mapy ewidencyjnej/,
 • aktualne zaświadczenie o przeznaczeniu działek w planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku takiego planu,
 • zaświadczenie Starosty Wielickiego, że działki/a nie są/jest objęte uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach,
 • zaświadczenie, że działki/a nie leżą w terenach objętych strefą obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji i w specjalnej strefie rewitalizacji.
 

Jeżeli ktoś nabył nieruchomość lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w drodze dziedziczenia, darowizny od 1 stycznia 2007 roku, zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności) przedłożyć należy również zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, z którego wynikać będzie, że obowiązek podatkowy został uregulowany w zakresie podatku od spadków i darowizn.

Przy poświadczeniu dziedziczenia:

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • PESEL spadkodawcy,
 • testament, w przypadku jego sporządzenia przez spadkodawcę,
 • skrócone odpisy aktów stanu cywilnego wykazujące pokrewieństwo spadkobierców po spadkodawcy,
 • protokół przyjęcia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, w przypadku złożenia takich oświadczeń.

Opłaty za czynności notarialne

Notariusz przy wykonywaniu czynności notarialnych pobiera wynagrodzenie, którego stawka maksymalna określona jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku – Dz. U. nr 148 z 2004 roku poz. 1564, a także pobiera należne podatki i opłaty sądowe, których wysokość zależy od przedmiotu, rodzaju i wartości umowy.

 1. Taksa notarialna – pobierz dokument,
 2. Opłaty sądowe – pobierz dokument – (ust. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych),
 3. Podatek od czynności cywilnoprawnych – pobierz dokument,
 4. Podatek od spadków i darowizn – pobierz dokument.
-

POZOSTAŁE USŁUGI

maska
-

Akty notarialne i poświadczenia

Sporządzamy akty notarialne, w tym między innymi umowy sprzedaży, darowizny, umowy przedwstępne. Tworzymy również testamenty, umowy o podział majątku wspólnego, poświadczenia.

maska
-

Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia mające skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

maska
-

Doręczenia oświadczenia

Na żądanie strony doręczamy na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.

maska
-

Spisywanie protokołów

Spisujemy protokoły w formie aktu notarialnego walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

maska
-

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Sporządzamy protesty weksli i czeków. Protest weksla jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego.

maska
-

Inne czynności notarialne

Notariusz ze sporządzonych aktów notarialnych wydaje stronom wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis to powtórzenie oryginału, lecz bez podpisów stron.

-

Z PRZYJEMNOŚCIĄ PROWADZIMY CZYNNOŚCI NOTARIALNE

linia

Masz pytania, chcesz uzyskać pomoc, poradę a może zamówić jedną z usług?
Kliknij w przycisk obok i napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

 

"W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej."