• notariusz

  Anna Karczewska

  Kancelaria Notarialna

  slide2 oferta
 • notariusz

  Anna Karczewska

  Kancelaria Notarialna

  slide1 oferta
 • notariusz

  Anna Karczewska

  Kancelaria Notarialna

  slide3 oferta

 

Kancelaria Notarialna w Krakowie - informacje dla Klientów

 

Szanowni Państwo!
Dla ułatwienia i przyspieszenia czynności związanych z przygotowaniem aktu notarialnego, podajemy jakie dokumenty należy dostarczyć do Kancelarii przed zawarciem umowy. Uprzejmie informujemy, iż w zależności od stanu faktycznego sprawy, nie można wykluczyć konieczności dostarczenia także innych, niewymienionych poniżej dokumentów.

Akty notarialne – wymagane dokumenty:

Przy umowach dotyczących zbycia (tj. między innymi sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności) lokali stanowiących odrębną własność:

 • podstawa nabycia, czyli np. akt notarialny lub postanowienie Sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku, APD,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • zaświadczenie o tym, iż w lokalu nikt nie jest zameldowany na pobyt stały lub czasowy,
 • zaświadczenie z administracji o braku zaległości związanych z lokalem,

2. Przy umowach dotyczących zbycia (tj. między innymi sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności) spółdzielczych własnościowych praw do lokali:

 • podstawa nabycia, czyli np. akt notarialny lub postanowienie Sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku, APD
 • aktualne zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej, z którego wynikać będzie m.in. że zbywca posiada spółdzielcze własnościowe prawo będące przedmiotem umowy .
 • aktualny odpis z księgi wieczystej, jeżeli została założona,
 • zaświadczenie o tym, iż w lokalu nikt nie jest zameldowany na pobyt stały lub czasowy,
 • zaświadczenie z administracji o braku zaległości związanych z lokalem,

3. Przy umowach dotyczących zbycia (między innymi sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności) działek gruntu, zarówno zabudowanych, jak i niezabudowanych:

 • podstawa nabycia, czyli np. akt notarialny lub postanowienie Sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku,
 • aktualny odpis z księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów z kartoteką budynków w przypadku działki zabudowanej, a jeśli przedmiotem umowy jest jedna z kilku działek gruntu znajdujących się w księdze wieczystej, również wyrys z mapy ewidencyjnej, z klauzulą, że dokument ten przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej.
 • wyrys z mapy ewidencyjnej dla działek sprzedawanych działki/ek zawierający klauzulę, że dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej, / jeżeli coś odłączamy z KW jeżeli nie to wystarczy odbitka z mapy ewidencyjnej/,
 • aktualne zaświadczenie o przeznaczeniu działek w planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku takiego planu,
 • zaświadczenie Starosty Wielickiego, że działki/a nie są/jest objęte uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach,
 • zaświadczenie, że działki/a nie leżą w terenach objętych strefą obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji i w specjalnej strefie rewitalizacji,
 

ZAWSZE w przypadkach opisanych w punktach 1, 2, 3, jeśli ktoś nabył nieruchomość lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w drodze dziedziczenia, darowizny od 1 stycznia 2007 roku, zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności) przedłożyć należy również zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego, z którego wynikać będzie, że obowiązek podatkowy został uregulowany w zakresie podatku od spadków i darowizn.

4. Przy poświadczeniu dziedziczenia:

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • PESEL spadkodawcy,
 • testament, w przypadku jego sporządzenia przez spadkodawcę,
 • skrócone odpisy aktów stanu cywilnego wykazujące pokrewieństwo spadkobierców po spadkodawcy,
 • protokół z przyjęcia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, w przypadku złożenia takich oświadczeń.
 
-

POZOSTAŁE USŁUGI

maska
-

Akty notarialne i poświadczenia

Sporządzamy akty notarialne, w tym między innymi umowy sprzedaży, darowizny, umowy przedwstępne. Tworzymy również testamenty, umowy o podział majątku wspólnego, poświadczenia.

maska
-

Akty poświadczenia dziedziczenia

Sporządzamy akty poświadczenia dziedziczenia mające skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

maska
-

Doręczenia oświadczenia

Na żądanie strony doręczamy na piśmie jej oświadczenie, mogące mieć skutki prawne, wskazanej przez nią stronie przeciwnej.

maska
-

Spisywanie protokołów

Spisujemy protokoły w formie aktu notarialnego walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych.

maska
-

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Sporządzamy protesty weksli i czeków. Protest weksla jest aktem publicznym, sporządzanym przez notariusza zgodnie z art. 85 prawa wekslowego.

maska
-

Inne czynności notarialne

Notariusz ze sporządzonych aktów notarialnych wydaje stronom wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Wypis to powtórzenie oryginału, lecz bez podpisów stron.

-

Z PRZYJEMNOŚCIĄ PROWADZIMY CZYNNOŚCI NOTARIALNE

linia

Masz pytania, chcesz uzyskać pomoc, poradę a może zamówić jedną z usług?
Kliknij w przycisk obok i napisz do nas. Postaramy się odpowiedzieć jak najszybciej.

 

"W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej."